Confy

Algemene Voorwaarden gebruik Confy-app (Bezorgers)

 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden worden gehanteerd door Connect&Collect B.V. (hierna ook: “C&C“), gevestigd aan de Ds. Keppellaan 56, (3958 JC) Amerongen, Nederland (“de Voorwaarden”). De Confy-app (“de App”) wordt u aangeboden door C&C.
  2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App. Als u niet akkoord bent met deze Voorwaarden, dan bent u niet gerechtigd om de App te gebruiken. Gebruik van de App impliceert instemming met deze Voorwaarden.
  3. Om gebruik te mogen maken van de App dient u werkzaam te zijn als bezorger van pakketten. Bovendien dient u bij C&C te zijn geregistreerd en rechtmatig te beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord die toegang geeft tot de App. Registratie is persoonlijk en de verkregen account mag niet gedeeld worden met of over worden gedragen aan derden. Mocht u niet voldoen aan het voorgaande, dan bent u niet gerechtigd om de App te gebruiken.
  4. De App is te downloaden via de Apple App Store en Google Play. Door het downloaden van de App krijgt gebruiker een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de App te gebruiken op een smartphone of tablet.
  5. C&C heeft het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Als de Voorwaarden worden gewijzigd, zullen deze aan u worden voorgelegd als u de App voor het eerst na wijziging van de voorwaarden gebruikt. Het bepaalde in artikel 1.2 is hierop van toepassing.
 2. De App
  1. Door gebruik van de App kunt u als vervoerder van een pakket zien of de geadresseerde van dit pakket gebruiker is van de App (“Confy-gebruiker”). De Confy-gebruiker kan aangeven of het door hem/haar bij een derde (“de Leverancier” ) bestelde pakket (“het Pakket”) moet worden afgeleverd op zijn/haar thuisadres, dan wel op een door hem/haar aangewezen ander adres (“de Ontvanger”), dan wel gebruik maken van aanverwante diensten. Zodra u in de nabijheid van het op het Pakket vermelde adres komt, zal aan u bekend worden gemaakt waar het Pakket moet worden afgeleverd, te weten aldaar of bij de door de Confy-gebruiker gekozen Ontvanger.
  2. De App wordt continu verbeterd. C&C behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om functionaliteiten toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. C&C doet haar best om de App ononderbroken aan te bieden (behoudens in geval van onderhoud), maar kan niet instaan voor beschikbaarheid.
  3. Indien u fraude of misbruik vermoedt terzake van de App, wordt u verzocht direct contact op te nemen met ons via info@connect-collect.com. C&C is te allen tijd gerechtigd om (delen) van de App buiten gebruik te stellen in geval van (vermoeden van) fraude of misbruik. In geval van (vermoeden van) fraude of misbruik is C&C gerechtigd om accounts te blokkeren. Daarnaast blijft C&C te allen tijde gerechtigd om gegevens te verwijderen.
  4. C&C is te allen tijde gerechtigd om de App niet langer meer beschikbaar te stellen.
 3. Persoonsgegevens en beveiliging

  C&C verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie hiervoor ons Privacy Statement [maak link].

 4. Overige bepalingen
  1. C&C zal zich namens de gebruikers van de App inzetten om het bezorgproces van een Pakket te versnellen en verbeteren, alsmede de kosten laag te houden, dan wel andere voordelen voor de gebruikers van de App te bewerkstelligen.
  2. Alle rechten van intellectuele eigendom in de App, waaronder in ieder geval begrepen de auteurs-, merken- en databankrechten, berusten uitsluitend bij C&C, of haar toeleveranciers, dan wel hun (beider) licentiegevers. Het is u niet toegestaan de App te deassembleren, decompileren, aansluiten op andere toestellen of onderwerpen aan reverse engineering.
  3. Deze App en de informatie op de App wordt u aangeboden zonder enige garantie van welke aard ook. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. C&C aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de niet-beschikbaarheid van de App, de functionaliteiten van de App en het gebruik van de App of anderszins. Hoewel de informatie die via de App wordt verstrekt met de grootste zorgvuldigheid tot stand komt, kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet (meer) juist is. C&C is dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie uit deze App, noch kan C&C instaan voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.
  4. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en zoveel mogelijk waarborgen kan C&C niet garanderen dat de App foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid door gebruiker of derden als gevolg van het gebruik van, fouten in, of onbereikbaarheid van de App geleden of te lijden schade is uitgesloten, tenzij en voor zover deze aansprakelijkheid op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt.
  5. Op het vervoer van het Pakket door u (“het Vervoer”) zijn de Algemene Voorwaarden van u zelf en/of de Algemene Voorwaarden van de betreffende Vervoerder van toepassing. C&C sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor het Vervoer uit. U garandeert dat u uw bedrijfsactiviteiten voldoende verzekerd heeft.
  6. Op alle aspecten van uw gebruik van deze App is Nederlands recht van toepassing. U stemt ermee in dat geschillen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze App bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht, Nederland.
  7. Mocht u klachten hebben over deze App, dan verzoekt C&C u contact met haar op te nemen via info@connect-collect.com.

Deze Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op: 14 september 2016

Algemene Voorwaarden gebruik Confy-app (Ontvangers)

 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden worden gehanteerd door Connect&Collect B.V. (hierna ook: “C&C“), gevestigd aan de Ds. Keppellaan 56, (3958 JC) Amerongen, Nederland (“de Voorwaarden”). De Confy-app (“de App”) wordt u aangeboden door C&C.
  2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de de App. Als u niet akkoord bent met deze Voorwaarden, dan bent u niet gerechtigd om de App te gebruiken. Gebruik van de App impliceert instemming met deze Voorwaarden.
  3. Bovendien dient u bij C&C te zijn geregistreerd en rechtmatig te beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord die toegang geeft tot de App. Het is ook mogelijk om met uw Facebook-account in te loggen. Registratie is persoonlijk en de verkregen account mag niet gedeeld worden met of over worden gedragen aan derden. Mocht u niet voldoen aan het voorgaande, dan bent u niet gerechtigd om de App te gebruiken.
  4. De App is te downloaden via de Apple App Store en Google Play. Door het downloaden van de App krijgt gebruiker een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de App te gebruiken op een smartphone of tablet.
  5. C&C heeft het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Als de Voorwaarden worden gewijzigd, zullen deze aan u worden voorgelegd als u de App voor het eerst na wijziging van de voorwaarden gebruikt. Het bepaalde in artikel 1.2 is hierop van toepassing.
 2. De App
  1. De App is bedoeld om een door u bij een derde (“de Leverancier”) besteld pakket (“het Pakket”) af te laten leveren op een door u aangewezen adres (“de Ontvanger”), alsmede aanverwante diensten. Dit is mogelijk indien de vervoerder van het Pakket deelnemer is aan Confy (“de Vervoerder”). Zodra de Vervoerder in de nabijheid van het op het Pakket vermelde adres komt, zal aan hem/haar bekend worden gemaakt waar het Pakket moet worden afgeleverd, te weten bij uzelf of de door u gekozen Ontvanger.
  2. De App wordt continu verbeterd. C&C behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om functionaliteiten toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. C&C doet haar best om de App ononderbroken aan te bieden (behoudens in geval van onderhoud), maar kan niet instaan voor beschikbaarheid.
  3. Indien u fraude of misbruik vermoedt terzake van de App, wordt u verzocht direct contact op te nemen met ons via info@connect-collect.com. C&C is te allen tijd gerechtigd om (delen) van de App buiten gebruik te stellen in geval van (vermoeden van) fraude of misbruik. In geval van (vermoeden van) fraude of misbruik is C&C gerechtigd om accounts te blokkeren. Daarnaast blijft C&C te allen tijde gerechtigd om gegevens te verwijderen.
  4. C&C is te allen tijde gerechtigd om de App niet langer meer beschikbaar te stellen.

 3. Persoonsgegevens en beveiliging

  C&C verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie hiervoor ons Privacy Statement [maak link].

 4. Gebruikersparticipatie

  Na registratie is het mogelijk contact te maken met andere gebruikers van de App (“Confy-gebruikers”). Zij kunnen vervolgens elkaars contactgegevens opslaan en elkaar berichten sturen via de reguliere methoden op smartphone of tablet. C&C draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) dergelijke communicatie tussen Confy-gebruikers.

  C&C kan eventueel chatrooms, bulletinboards of andere soortgelijke onderdelen via de App aanbieden. C&C zal hierop, alsmede op de inhoud van de berichten die via dergelijke communicatieplatforms worden verzonden geen enkel (redactioneel) toezicht uitoefenen en aanvaardt terzake ook geen enkele verplichting. Zij behoudt zich het recht voor te allen tijde de functionaliteit ervan aan te passen, onderdelen ontoegankelijk te maken en/of berichten te verwijderen. C&C draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke communicatieplatforms.

  Het – via de eventueel aangeboden communicatieplatforms, dan wel anderszins - verzenden of posten van onrechtmatig, lasterlijk, bedreigend, onwelvoeglijk, pornografisch of godslasterlijk materiaal of ander materiaal dat in strijd is met wet- en regelgeving, waaronder de Auteurswet, is uitdrukkelijk verboden. Wij wijzen u erop dat C&C haar volledige medewerking zal verlenen indien haar door een gerechtelijk bevel of door wet handhavende autoriteiten wordt verzocht de identiteit van een persoon die dergelijk materiaal verzendt of post bekend te maken. Bovendien is C&C gerechtigd maar niet verplicht berichten die of materiaal dat zij geheel naar eigen oordeel beschouwt als (i) grof, onwelvoeglijk, bedrieglijk, misleidend, beledigend of lasterlijk of (ii) in strijd met een intellectueel eigendomsrecht, zoals auteursrechten of handelsmerken of (iii) in strijd met wet- of regelgeving of (iv) anderszins onaanvaardbaar te verwijderen of blokkeren.

 5. Overige bepalingen
  1. C&C zal zich namens de gebruikers van de App inzetten om het bezorgproces van een Pakket te versnellen en verbeteren, alsmede de kosten laag te houden, dan wel andere voordelen voor de gebruikers van de App te bewerkstelligen. In dat kader kan C&C in ieder geval track & trace informatie ten aanzien van het Pakket bij de Vervoerder opvragen om met u te delen.
  2. Alle rechten van intellectuele eigendom in de App, waaronder in ieder geval begrepen de auteurs-, merken- en databankrechten, berusten uitsluitend bij C&C, of haar toeleveranciers, dan wel hun (beider) licentiegevers. Het is u niet toegestaan de App te deassembleren, decompileren, aansluiten op andere toestellen of onderwerpen aan reverse engineering.
  3. Deze App en de informatie op de App, dan wel de informatie die u via de App ontvangt, wordt u aangeboden zonder enige garantie van welke aard ook. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. C&C aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de niet-beschikbaarheid van de App, de functionaliteiten van de App en het gebruik van de App of anderszins. Hoewel de informatie die via de App wordt verstrekt met de grootste zorgvuldigheid tot stand komt, kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet (meer) juist is. C&C is dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie uit deze App, noch kan C&C instaan voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.
  4. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en zoveel mogelijk waarborgen kan C&C niet garanderen dat de App foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid voor door gebruiker of derden als gevolg van het gebruik van, fouten in, of onbereikbaarheid van de App geleden of te lijden schade is uitgesloten, tenzij en voor zover deze aansprakelijkheid op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt.
  5. Op het vervoer door de Vervoerder (“het Vervoer”) zijn de Algemene Voorwaarden van Leverancier en/of de Algemene Voorwaarden van de betreffende Vervoerder van toepassing. C&C sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor het Vervoer uit.
  6. Ontvanger garandeert door acceptatie van deze Voorwaarden dat hij/zij zich als een goed huisvader over het van Vervoerder ontvangen Pakket zal ontfermen. C&C is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de goede bewaarneming door Ontvanger, noch voor de eventuele voorwaarden die de Ontvanger daaraan stelt. Ten aanzien van de bewaarneming door Ontvanger sluit C&C iedere aansprakelijkheid uit.
  7. Op alle aspecten van uw gebruik van deze App is Nederlands recht van toepassing. U stemt ermee in dat geschillen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze App bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht, Nederland.
  8. Mocht u klachten hebben over deze App, dan verzoekt C&C u contact met haar op te nemen via info@connect-collect.com.

Deze Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op: 14 september 2016